کیوسک پذیرش

آزمایشگاه ها

 

کیوسک پذیرش

مراکز درمانی

 

کیوسک پذیرش

آرایشگاه ها

 

کیوسک پذیرش

بانک ها

 

 

سرویس های جامع کیوسک های پذیرش

کیوسک پذیرش

انتخاب خدمات

 

کیوسک پذیرش

پرداخت

 

کیوسک پذیرش

پرداخت موفق

 

کیوسک پذیرش

دریافت نوبت

 

 

سناریوی استفاده از بسته خدمات پذیرش نیکوکیوسک

در این نوع راهکار، پس از انتخاب نوع خدمات از روی کیوسک و پرداخت همزمان مبلغ محاسبه شده توسط دستگاه کارتخوان متصل به کیوسک، فیش مربوطه چاپ شده و مراجعه کننده به راحتی و با آرامش می تواند در انتظار دریافت خدمات باشد.