پاک پی

 

امکان خرید آزاد و وارد کردن

مبلغ به صورت مستقل

 

پاک پی

 

پشتیبانی نرم افزار برای

نانوایی ها و مجتمع های نان

 

پاک پی

 

امکان تعریف کیسه، نایلون و

تعداد آن و محاسبه هزینه

 

پاک پی

 

امکان نمایش فاکتور خرید به

مشتری در گام قبل از پرداخت

 

پاک پی

 

نان لواش و تافتون

پاک پی

 

نان بربری و سنگک

پاک پی

 

مجتمع نان

پاک پی