کیوسک پذیرش

آزمایشگاه ها

 

کیوسک پذیرش

مراکز درمانی

 

کیوسک پذیرش

آرایشگاه ها

 

کیوسک پذیرش

بانک ها

 

 

سرویس های جامع کیوسک های پذیرش

کیوسک پذیرش

انتخاب خدمات

 

کیوسک پذیرش

پرداخت

 

کیوسک پذیرش

پرداخت موفق

 

کیوسک پذیرش

دریافت نوبت

 

 

سناریوی استفاده از کیوسک های پذیرش نیکو

کاربر پس از انتخاب نوع خدمات و تایید مبلغ، پرداخت را با کارت بانکی خود انجام داده و پس از دریافت رسید، منتظر نوبت خود می ماند. در راه کارهای آزمایشگاهی، می توان با اضافه کردن استند چاپ لیبل، همزمان با چاپ رسید پذیرش، لیبل آزمایش های مربوطه را نیز صادر کرد.